Cílovým faktorem pro profesní úsp?ch je celoživotní vzd?lávání. ?asto se však stává, že školení jsou doslova p?íliš daleko od každodenní práce. V Soufflearning však kou?i a školitelé p?icházejí k Vám. Soufflearning je koncept ur?ený pro malé a st?ední podniky a dá se snadno p?izp?sobit školenému personálu.

Soufflearning – inovativní vyu?ování a u?ení pro malé a st?ední podniky

  • má velký potenciál pro zlepšení a rozvoj lidských zdroj? v organizaci
  • reaguje p?ímo na individuální vzd?lávací pot?eby zam?stnanc? a požadavky podniku
  • nabízí ?asov? a cenov? výhodné praktické úseky školení p?ímo na pracovišti
  • je možné p?izp?sobit Vaším každodenním pracovním úkol?m a m?že být okamžit? za?len?no do pracovního postupu
  • dává proveditelné podn?ty a nabízí nástroje k okamžitému p?ínosu ze školení
  • je p?íjemným u?ením v procesu s podporou a asistencí b?hem zavád?ní