Българска агенция за развитие

Logo der Bulgarian Development Agency
Г-н Симеон Топчийски
ул. Г.С.Раковска 99,
1000 София

Адрес за кореспонденция:
ул. Пиротска 130, ет. 2, офис 4
София 1309

www.bg-da.eu

Bulgarian Development Agency

Българска агенция за развитие” (БАР) е сдружение в обществена полза, основано в София, България. Сдружението е създадено с цел да допринесе за регионалното развитие, както и да насърчи демократичните и интеграционни процеси в обществото чрез:

  • Разработване, локализация и трансфер на иновативни обучителни и образователни продукти, материали и методологии
  • Анализ, трансфер и разпространение на най-добри практики
  • Създаване и промотиране на центрове за върхови постижения
  • Създаване и популяризиране на мрежи за ПОО
  • Продължаващо формално/ неформално образование и образование на работното място
  • Насърчаване и развитие на професионалните квалификации и личностното развитие