Cámara Badajoz

Logo der Camara Badajoz
Mr. Antonio Serrano
Avenida de Europa, 4
06004 Badajoz
Испания

Тел: +34 924 234 600 – 15 (Antonio)
www.camarabadajoz.es

Основана през 1886 г., Търговско-промишлената камара на Бадахос (CCI Badajoz) е публична корпорация, която има демократична структура и функциониране. Тя е създадена като консултативен орган и орган за сътрудничество на публичните власти и правителства. Нейната мисия е да представлява, насърчаване и защитава общите интереси на икономическата и производствена структура на нейния регион.

CCI Badajoz изпълнява и развива всички инициативи и проекти, които счита за необходими или полезни за общите интереси на предприятията, въз основа на предоставената от тях информацията, като нейните действия са насочени към подобряване на предприемаческата среда в четири основни области:

Представителство

CCI Badajoz защитава общите интереси на бизнеса, предимно чрез упражняване на консултативна роля в публичните администрации, както и чрез активен подход на институционални отношения на национално и международно ниво.

Интернационализация

CCI Badajoz има като основен приоритет насърчаването на външната търговия в предприятията. За това тя разработва план за регионално насърчаване на износа, подкрепен от международната структура на търговските камари.

Обучение

За CCI Badajoz професионалното образование и обучение е ключов фактор за конкурентоспособността на бизнеса, тъй като участва в трите стълба на испанската система за ПОО: първоначално професионално обучение (стаж чрез двойната система); учене през целия живот (насочено към предприятията и техните служители) и професионално обучение (насочено към безработни хора).

Информация и консултиране

CCI Badajoz предоставя информационни услуги на бизнеса за икономическата структура на пазарите, за очакваното развитие, настоящата икономическа ситуацияи т.н. … Също така малките и средни предприятия могат да потърсят консултантски услуги относно стартиране на бизнес, иновации, консолидация, медиация…

В заключение основната цел на CCI Badajoz е разработването на инициативи за разширяване на културата на качеството и иновациите за МСП, така че да използвта възможностите, резултат от процеса на глобализация.