Projekt

Zahájení nového projektu p?enosu inovací Leonardo da Vinci v názvem
Soufflearning

Tento projekt, který transferuje zavedení školícího systému pro malé a st?ední podniky. Systém p?ímo reaguje na individuální pot?eby a požadavky zam?stnanc? malých a st?edních firem za ú?elem zvýšení jejich odbornosti.

Procesn? orientovaná metodologie Soufflearning umož?uje rychlé úpravy v obsahu školení. Zú?astn?ní školitelé si osvojí nové profesní a sociální kompetence tak, aby byli schopni komunikovat s praktikantem namísto p?ednášení standardizovaného vzd?lávacího programu.

Tento vzd?lávací proces byl vyvinut a testován na regionálním projektu v N?mecku a bude zaveden v partnerských organizacích ve Francii, ?eské republice, Itálii a dalším n?meckém regionu.

Hlavními cíli projektu jsou odstran?ní nedostatk? ve školení a kvalifikaci zam?stnanc? malých a st?edních firem, odborné proškolení lektor? pro další vzd?lávání t?chto zam?stnanc? za ú?elem zachování stávajících pracovních míst.