Bonn Science Shop

Logo of the Bonn Science shop
Mr Norbert Steinhaus
(Bonn Science Shop, Project Management International Networks)
Mrs Kristin Auer
(Education center of the Bonn Science Shop)
Mrs Traute Winzker
Reuterstr. 157
53113 Bonn
Germany

Tel: +49 228/2016122 (Norbert)
Tel: +49 228/2016142 (Kristin)
info [at] wilabonn.de
www.wilabonn.de

Bonn Science Shop – Mezinárodní spolupráce

Bonn Science Shop byl založen v roce 1984 jako registrovaná nezisková organizace. Zd?raz?uje témata jako ob?anská spole?nost a udržitelnost, životní prost?edí a zdraví, ale také téma pracovního trhu. Specializuje se p?edevším na vytvá?ení národních a mezinárodních sítí, jako nap?. International Science Shop Network – „Living Knowledge“ (Mezinárodní sí? v?deckých obchod? – „Živoucí znalost“). Organizace má genderov? vyvážený 30 ?lenný tým, ze kterého 15 zam?stnanc? pracuje v oblasti pr?zkumu a projekt?. Všichni zam?stnanci se aktivn? zapojují v n?kolika národních a mezinárodních sítích.

Tém?? 15 let se Bonn Science Shop zam??uje na pracovní trh a má jedine?ný pohled na zam?stnanost a také dobrý p?ehled o n?meckém „trhu“ se vzd?láním, kvalifikací a pracovními oblastmi (standardizované procedury evaluace týkající se pot?eb a nedostatk?). Organizace nabyla zkušenosti z n?kolika projekt?, které se lišily jak financováním, tak úrovní spolupráce. Nápad školit zam?stnance malých a st?edních podnik? se zrodil díky dobrým kontakt?m s univerzitami, vzd?lávacími institucemi a spole?nostmi, jež fungují celosv?tov?.

Po propagaci se Soufflearning, inovativní vzd?lávání ur?ené malým podnik?m, nyní za?íná ov??ovat v podnicích z r?zných oblastí. Když je pot?eba, Bonn Science Shop spolupracuje s jinými institucemi, organizacemi, Science Shopy nebo p?edstaviteli z Bonnu i z dalších oblastí N?mecka. Na mezinárodní úrovni umož?uje mezioborové pr?zkumy, ší?ení výsledk? a vzd?lání.

Norbert Steinhaus, ?len výboru Bonn Science Shop, koordinátor projektu Soufflearning, v?nuje se mezinárodní projektové spolupráci a vytvá?ení sítí (nap?. v?da a spole?nost, ú?ast ve v?d? a technologii, školení a instruktáže), odpov?dný šéfredaktor n?kolika publikací. Od roku 2007 pracuje jako koordinátor projektu LIVING KNOWLEDGE – mezinárodní sí? Science Shop.

Kristin Auer je vedoucí školícího centra Bonn Science Shop a je zodpov?dná za koncept a metody v rámci projektu Soufflearning.

Traute Winzker je konzultantkou v oblasti služeb a managementu a v rámci projektu

Soufflearning pracuje jako nezávislá školitelka. Vzhledem k jejím dlouhodobým zkušenostem s projektem Soufflearning se v?nuje školení a kou?ování školitel? partnerských organizací.

Více informací o projektech Bonn Science Shop najdete na www.wilabonn.de and
a v publikaci “25 Jahre Wissenschaftsladen Bonn” (anglická PDF verze).