netz NRW

Logo des netz NRW e.V.
Cologne branch
Nick Schäferhoff
Thomas von der Fecht
Biegerstr. 22
51063 Cologne
Germany
tel: +49 221 8201545

www.netz-nrw.de

netz NRW – Svaz malých a mikro podnik?

netz NRW e.V. je obchodní organizace zam??ující se na malé a mikro podniky ze Severního Porýní – Vestfálska, které jsou ?inné v oblasti služeb (v?etn? externist?), obchodu, ?emesel a také v oblasti sociálních, sociáln?-kulturních a ekologických projekt?.

?lenské podniky z netz NRW se ztotož?ují s principy ekonomiky, která stojí na spolupráci, ekologických a udržitelných hodnotách a snaží se tyto principy v?lenit do každodenního podnikání.

netz NRW podporuje tyto aktivity širokou nabídkou poradenství, projekt? a produkt?, které posilují obchodní úsp?ch a vyhlídky svých ?len? do budoucnosti.

Organizace netz NRW byla založena v roce 1993 a dnes má 300 ?len? z ?ad podnik? a nevládních organizací.

netz NRW – Další vzd?lávání s využitím v budoucnosti

Od založení netz NRW byly úsp?šn? realizovány kvalifika?ní projekty s cílem integrovat nezam?stnané lidi. Tyto projekty, jež byly financovány EU, regionem Severní Porýní – Vestfálsko, lokálními ú?ady práce a zapojenými podniky, jsou od té doby známé pro svou praktickou nápl? a vysokou mírou úsp?šnosti. netz NRW vyvíjí na požádání nové koncepty odborného vzd?lávání a organizuje jejich realizaci. Pozornost je tedy up?ena na vlastníky školení a na zam?stnance malých podnik? pro než se programy upravují na míru a jsou známé pod zna?kou „netz-aKKademie“.

netz NRW – Propagace spolupráce mezi podniky

Heslo „Dohromady jsme silní“ lvede k synergickému efektu, který zvyšuje efektivitu a konkurenceschopnost jednotlivých podnik? a projekt?. Výsledkem spolupráce bude velký posun v kvalit?, jež se stane pravidlem. To je d?vod, pro? netz NRW zavádí a doprovází diskuze o práci, setkání k vým?n? zkušeností a workshopy v podnicích i mezi nimi. Tak je také možné získat kontakty a následnou spolupráci mezi podniky. netz NRW usnad?uje vytvá?ení sítí!

netz NRW – Zprost?edkovatel informací pro malé podniky

Domovská stránka www.netz-nrw.de poskytuje seznam všech ?len? a partner? s odkazy, vlastními stránkami a novinkami t?chto podnik?. Tato stránka také slouží jako vým?nná základna produkt? a projekt? netz NRW. Mimoto zde m?žete najít množství dat, materiál? ke stáhnutí a seznam odkaz? – ro?enku malých a mikro podnik?.

Publika?ní ?inností netz NRW zvyšuje ve?ejný zájem o nápady a myšlenky z ekologicky a sociáln? orientované ekonomiky, o spolupráci podnik?, o samosprávu a spolupráci zam?stnanc?.

Zam?stnanci netz NRW osobn? poskytují informace, pokud se jedná o otázky z oblasti pracovního trhu, životního prost?edí, vývojových fond? a toho, jak si založit vlastní podnik.