Shrnutí Soufflearning konference z Německa

N?mecké sympozium Soufflearning – Nový trend u?ení na pracovišti“ se uskute?nilo dne 29. ?ervna 2012 v City Hostel Kolín nad Rýnem-Deutz. Úplná dokumentace týkající se této události je nyní k dispozici (v sou?asné chvíli pouze v n?meckém jazyce).
Více než 50 u?itel? odborného vzd?lávání, školitel? a poradc?, zástupc? spole?ností, v?deckých pracovník? a významní ?initelé z oblasti vzd?lávání si vzájemn? vym??ovali informace a zkušenosti. Národní a mezinárodní pr?b?žné výsledky Soufflearning se setkaly s velmi velkou odezvou. V?tšina p?ítomných odborník? se vyjád?ila kladn? k tomuto u?ení zam?stnanc? p?ímo na pracovišti.
Jednomyslné stanovisko:
Konference byla velmi bohatá na obsah a dob?e zorganizovaná s p?íjemnou atmosférou.
Pro další podrobnosti klikn?te zde: Dokumentation der Tagung

Dieser Beitrag wurde unter Veranstaltungen veröffentlicht. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.