Začátek nového projektu BEST!

Od 1. ?íjna 2010 jsme se za?ali podílet na novém mezinárodním projektu Leonardo da Vinci transferu inovací s názvem BEST! aneb „Nejlepší podnikový systém vzd?lávání“.


Jedná se o p?evzetí gda?ského inovativního modelu, který úsp?šn? ilustruje, jak m?že fungovat partnerství mezi vzd?lávacími institucemi a výrobními podniky.
Na projektu spolupracuje sedm evropských organizací ze šesti stát?: Estonsko, Finsko, N?mecko, Itálie, Špan?lsko a ?eská republika.

Projekt p?edstavuje ?ešení problémových vztah? mezi institucemi odborného vzd?lávání a firmami. Tento model je jasným d?kazem, jak mohou správn? fungovat a rozvíjet se pracovní vztahy s podniky za ú?elem vybavení st?edisek odborného výcviku pro studenty tak, aby odpovídaly m?nícím se pot?ebám trhu.

Dieser Beitrag wurde unter Allgemeines abgelegt und mit , verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.